CONVOCATOR ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

nr. 873/10.04.2020

 

 

CENŢU SPRL, cu sediul în Braşov, strada Olarilor nr. 16, jud. Braşov având număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare RFO 0258/2006, prin asociat coordonator Cenţu Aurel, în calitate de lichidator judiciar al Societăţii Brafor SA – în faliment, cu sediul în Braşov, str. Apollonia Hirscher nr. 5, jud. Braşov, având J08/1356/1994, C.U.I. 5765942, având în vedere cererea A.A.A.S. – Bucureşti şi dispoziţiile Legii 85/2006, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată în 2004, cu completările şi modificările ulterioare şi cu dispoziţiile Actului Constitutiv, convoacă:

Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor,în data de 21.05.2020 orele 12,00la sediul lichidatorului judiciar, pentru toţi acţionarii înregistraţi la data de referinţă 11.05.2020, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

            1. Revocarea administratorului special doamna Ene Daniela.

2. Desemnarea unui nou administrator special al societatii Brafor SA – în faliment, conform art. 3 pct. 26 şi art. 18 din Legea 85/2006.

3. Stabilirea remuneratiei brute lunare a administratorului special ce urmeaza a se achita de catre actionari.

4. Imputernicirea lichidatorului judiciar sa efectueze formele de publicitate a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Potrivit art. 117 din legea 31/1990, actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala.

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris si transmise prin curierat sau prin mijloace electronice. Pentru exercitarea drepturilor anterior mentionate prin mijloace electronice actionarii vor adresa corespondenta in termenul anterior stabilit, la adresa de e-mail: [email protected].

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia.

Acţionarii menţionaţi în alineatele precedente au obligaţia să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoţite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum şi copia actului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societăţii, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule:

“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACŢIONARILOR din data de 21.05.2020”.

Acţionarii pot participa şi vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentaţi sau pot vota prin corespondenta. Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala, conform dispozitiilor legale.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Avand in vedere contextul generat de pandemia de COVID-19, solicitam acţionarilor sa voteze prin corespondenţă.

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta; formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 30.04.2020 între orele 900 – 1600 sau se pot descarca de pe web-site-ul lichidatorului judiciar www.lichidari-evaluari.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data si ora tinerii adunarii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: ”PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACŢIONARILOR din data de 21.05.2020”.

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data si ora indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0268418699 între orele 900 – 1600.

În situatia neîndeplinirii condiţiilor de validitate a desfăşurării şedinţei la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de 22.05.2020, cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor acesteia.

Lichidator judiciar

CENŢU SPRL