Administratorul judiciar CENŢU SPRL,  cu sediul in Brasov, strada Olarilor nr. 16, avand numar de inscriere in Registrul Formelor de Organizare RFO 0258/2006, prin asociat coordonator Cenţu Aurel al Societatii ROMAN S.A.,societate in reorganizare judiciara cu sediul în Brasov, str. Poienelor nr.5 avand J08/175/1991, C.U.I. 1107049, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicată în 2004, cu completările şi modificările ulterioare şi cu dispoziţiile Actului Constitutiv, avand in vedere demisia administratorului special, BOERIU MIRCEA, desemnat prin hotararea AGOA din 11.11.2019 precum si solicitarea actionarului majoritar PRO ROMAN SA-in faliment prin lichidator Expert Insolventa SPRL Filiala Bucuresti prin asociat coord. Alina Costinas, convoacă:

Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor,în data de 14.05.2020 orele 12,00,la sediul administratorului judiciar, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

            1. Revocarea mandatului administratorului special OLARU IOAN, desemnat potrivit hotararii AGOA din 09.10.2017.

2. Desemnarea unui nou administrator special al societatii ROMAN SA, conform articolelor 52  si 53, raportate la articolul 5 punctul 4 din Legea 85/2014.

3. Stabilirea remuneratiei brute lunare a administratorului special ce urmeaza a se achita de catre actionari.

4. Imputernicirea persoanei care sa efectueze formele de publicitate legala a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Capitalul social al S.C. ROMAN S.A. este format din 123.410.834 acţiuni nominative, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarior.

Potrivit art. 117 din legea 31/1990, actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala.

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris si transmise prin curierat sau prin mijloace electronice. Pentru exercitarea drepturilor anterior mentionate prin mijloace electronice actionarii vor adresa corespondenta in termenul anterior stabilit, la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..”>[email protected].

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia.

Acţionarii menţionaţi în alineatele precedente au obligaţia să trimită materialele/ întrebările în scris, în plicuri închise, însoţite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/ carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum şi copia actului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societăţii, cu menţiunea scrisă clar, cu majuscule:

“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACŢIONARILOR din data de 14.05.2020”.

Acţionarii pot participa şi vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentaţi sau pot vota prin corespondenta. Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala, conform dispozitiilor legale.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generală este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/ procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta; formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 30.04.2020 între orele 900 – 1600 sau se pot descarca de pe web-site-ul administratorului judiciar www.lichidari-evaluari.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii, pana la data si ora tinerii adunarii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: ” PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACŢIONARILOR din data de 14.05.2020”.

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data si ora indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0268418699 între orele 900 – 1600.

În situatia neîndeplinirii condiţiilor de validitate a desfăşurării şedinţei la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de 15.05.2020, cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor acesteia.