Formular de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BRAFOR S.A. – în faliment, convocata pentru data de 21/22 mai 2020

Subsemnatul,*___________________ [nume   si  prenume   al   actionarului persoana fizica, conform actului de identitate], identificat prin__________ [act de identitate], seria      , numărul

___________ , emis de__________ , la data de_________ , domiciliat in_______________ [adresa

completa, conform actului de identitate], cod numeric personal____________________________,

sau

Subscrisa, *_________________________[denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul in__________________________, inregistratata in Registrul Comertului sub nr._______________ , avand Cod Unic de înregistrare______________, reprezentata legal prin___________________  [nume si prenume, conform actului de identitate], avand functia de______________________[ functia exacta inscrisa in registrul comertului] *

Actionar la data de referinta 11 mai 2020 al BRAFOR S.A. – în faliment, persoana juridica romana, cu sediul social in Braşov, str. Apollonia Hirscher nr. 5, jud. Braşov, având J08/1356/1994, C.U.I. 5765942, atribut fiscal RO (denumita in continuare “Societatea”), detinand un numar de______________actiuni, reprezentand___________% din totalul de 220.613.124,00 actiuni, care imi confera un numar de________________drepturi de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, reprezentand___________% din totalul drepturilor de vot,

avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BRAFOR S.A. – în faliment, convocata pentru data de 21 mai 2020, incepand cu ora 12.00 sau in data de 22 mai 2020, incepand cu ora 12.00 [in cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se va putea tine in mod valabil la prima convocare], la sediul societatii

prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

            1. Revocarea administratorului special doamna Ene Daniela.

Pentru □                      Impotriva □                Abtinere□

2. Desemnarea unui nou administrator special al societatii Brafor SA – în faliment, conform art. 3 pct. 26 şi art. 18 din Legea 85/2006.

 

Candidatul__________________________________propus de_______________________________

Pentru □                      Impotriva □                Abtinere□

3. Stabilirea remuneratiei brute lunare a administratorului special ce urmeaza a se achita de catre actionari.

Suma__________________________

Pentru □                      Impotriva □                Abtinere□

            4. Imputernicirea lichidatorului judiciar sa efectueze formele de publicitate a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Pentru □                     Impotriva □                Abtinere□

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil

Data ___________

___________________ ___________________[numele si prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului, persoana juridica, in clar, cu majuscule]
___________________ _________[ semnatura]

___________________ _______________[in cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului legal]

Nota:*  se va completa cu datele de identificare ale actionarilor, persoane fizice sau juridice.